Schoolprestaties verbeteren

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is erop gericht ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar te voorkomen of te verminderen met de inzet van educatieve programma’s. Kinderen ontwikkelen spelenderwijs sociaal-emotionele, taal- en rekenvaardigheden. Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is kinderen een betere start in het onderwijs te geven en op die manier de schoolprestaties en het schoolsucces te verbeteren. In Meppel wordt VVE  aangeboden in de voorschoolse voorziening (voorheen peuterspeelzaal) en loopt door in de onderbouw van de basisschool.

Gemeentelijk aanbod

Elke gemeente in Nederland heeft beleid op het gebied van VVE. Dit maken ze op basis van de eisen die de overheid daaraan stelt. De voorschoolse voorzieningen krijgen van de gemeente de kaders waarbinnen ze moeten werken met daarin voldoende ruimte om eigen accenten aan te brengen

VVE plaatsing

Als een kind naar de basisschool gaat, is het fijn dat het vanaf het begin mee kan komen. Doordat kinderen vanaf hun geboorte regelmatig naar het consultatiebureau van Icare gaan, wordt hun ontwikkeling gevolgd. Als die achterblijft ten opzichte van de leeftijd, kan de verpleegkundige van Icare ouders helpen met advies of een doorverwijzing. Als de taalontwikkeling achterblijft, komt een kind in aanmerking voor VVE. Icare geeft dan een indicatie af die nodig is voor de subsidie en de VVE plaatsing van het kind bij een voorschoolse voorziening.

Recht op VVE

De gemeente Meppel subsidieert VVE. Een kind komt in aanmerking voor VVE als één of meerdere van onderstaande punten van toepassing is:
  • Één of beide ouders niet meer dan 2 jaar voortgezet onderwijs heeft gevolgd.
  • Het consultatiebureau een indicatie afgeeft als er sprake is van een taal- of ontwikkelachterstand.
  • Als op de voorschoolse voorziening blijkt dat een kind een taal-of ontwikkelachterstand heeft.
  • De ouders van het kind de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen.

Kinderen gelijke kansen geven om zich goed te ontwikkelen

In de peutergroepen zitten kinderen met en zonder VVE indicatie. Alle kinderen gaan 5 uur (twee dagdelen van 2,5 uur) naar de peutervoorziening. De kinderen met VVE indicatie hebben recht op 2 dagdelen meer. Hierdoor is er meer tijd om te spelen en te leren samen met andere peuters. De pedagogisch medewerkers weten welke kinderen een VVE indicatie hebben en houden hier rekening mee in de begeleiding.

Financiële tegemoetkoming van de gemeente

Ouders betalen voor de 2 basisdagdelen een inkomensafhankelijke bijdrage. De gemeente betaalt het andere deel. De 2 extra dagdelen voor VVE worden volledig door de gemeente bekostigd.