Samenwerkings-
verband PO 2203

CONTACT

Industrieweg 1B-1 7944HT Meppel
Telefoonnummer: 0522 - 27 81 29
E-mail: infomeppel@po2203.nl
Website: PO2203.nl
Contactpersoon: Jan Slagter

Binnen samenwerkingsverband PO2203 afdeling Meppel werken 7 schoolbesturen met 35 scholen voor regulier basisonderwijs samen in het voorzien van passend onderwijs. Hierbij zijn ook de scholen voor speciaal basisonderwijs (De Reestoever) en speciaal onderwijs (De Makayschool) betrokken. Door daarnaast ook samen te werken met sociaal-maatschappelijke organisaties, wordt zorg gecombineerd met onderwijs en ondersteuning.

Doorgaand leerproces

Ieder kind heeft eigen mogelijkheden en talenten en verdient de aandacht en ruimte om zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen komen tot hun recht als ze een doorgaand ontwikkelingsproces kunnen doormaken en als ze onderwijs krijgen dat past bij wat ze daarvoor nodig hebben.

Thuisnabij onderwijs

Passend onderwijs gaat uit van thuisnabij onderwijs. Waar nodig wordt aanvullende zorg geboden. Basisscholen kunnen een beroep doen op advies van het samenwerkingsverband. Ook de voorschoolse voorziening kan een beroep doen op het samenwerkingsverband, bijvoorbeeld wanneer er het vermoeden is dat een kind meer nodig heeft dan het reguliere onderwijs in de toekomst kan bieden.

In het belang van het kind

Het samenwerkingsverband handelt zorgvuldig en in overleg met ouders, zodat de gekozen zorg en ondersteuning altijd in het belang is van de ontwikkeling van het kind.