Een soepele overgang naar de basisschool

Als uw peuter een kleuter wordt, gaat het naar de basisschool. De voorschoolse voorziening en de basisscholen zorgen ervoor dat de overgang dan soepel verloopt. Ze werken samen en stemmen af, zodat er voor de kinderen een doorgaande ontwikkelingslijn is. De leerkracht van groep 1 weet dan vanuit deze ‘warme overdracht’ informatie wat het kind extra nodig heeft aan aandacht of ondersteuning.

Overdrachtsformulier in gebruik bij alle organisaties

Binnen Meppel wordt voor de warme overdracht door alle organisaties het Meppeler overdrachtsformulier gebruikt. Aanvullend kunnen de voorschoolse voorziening en de leerkracht en/of intern begeleider van de basisschool samen bespreken wat goed gaat en/of waaraan extra aandacht moet worden besteed. Het overdrachtsformulier wordt ook ingezet voor kinderen die die direct vanuit de thuissituatie naar de basisschool gaan, zodat er ook voor hen sprake is van een warme overdracht.

Samenwerking voorschoolse voorziening en scholen

Een kindcentrum is een basisschool gekoppeld aan een voorschoolse voorziening. Er is daardoor een doorgaande leerlijn. Het onderwijs sluit aan op het programma van de voorschoolse voorziening. Ook wisselen de voorschoolse voorziening en de school gegevens uit, zodat de leerkracht weet wat het kind nodig heeft aan zorg en aandacht. Als kinderen naar de basisschool gaan, is de stap niet meer zo groot. Ze hebben al veel geleerd in de voorschoolse voorziening. Om een kindcentrum te vormen, hoeven de organisaties niet in één gebouw te zitten. Het gaat vooral om de doorgaande leerlijn.

OUDERS KIEZEN ZELF

Ouders zijn niet verplicht om een voorschoolse voorziening en school te kiezen binnen een kindcentrum.

Kindcentra in Meppel

In onderstaand overzicht welke organisaties samen een kindcentrum vormen.

 Scholen  Voorschoolse
 voorziening
 Promes (openbaar basisonderwijs)  Doomijn
 KindPunt Meppel ( christelijk basisonderwijs)  PlusKinderopvang
 De Plataan (katholiek daltononderwijs)  Kinderopvang Meppel
 CBS De Wel  PlusKinderopvang
 De Calvijnschool  De Herberg
 Brede school Het Palet met daarin een
 Promesschool en een PCBO school
Partou

Deskundige begeleiding

De pedagogisch medewerkers op de voorschoolse voorziening zijn deskundig. Ze weten hoe de ontwikkeling van een kind verloopt. Door het regelmatig observeren van de kinderen in hun groep, kunnen ze vaak vroeg signaleren of een kind achter loopt in de ontwikkeling. Als ze zich zorgen maken, bespreken ze dit met de ouders.

Nieuwe initiatieven

De voorschoolse voorzieningen en de scholen ontwikkelen nieuwe werkwijzen om de overgang naar de basisschool goed te laten verlopen. Promes (openbaar basisonderwijs) en KindPunt (christelijk onderwijs) draaien bijvoorbeeld samen met de voorschoolse voorzieningen een proef met kindercoaches. De intern begeleiders van de scholen kijken dan mee naar de ontwikkeling van de peuters. Ook kunnen ze vanuit hun expertise de pedagogisch medewerkers van de voorschoolse voorzieningen en de ouders adviseren als er sprake is van extra aandacht of zorg. Door vroeg te signaleren en een kind te helpen, worden achterstanden eerder aangepakt. Bovendien kan de zorg en aandacht bij de overgang naar de basisschool zonder onderbreking doorgaan.